วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

Password Generate แบบง่ายๆ

$length = 8;
$chars = array_merge(range(0,9), range('a','z'), range('A','Z'));
shuffle($chars);
$password = implode(array_slice($chars, 0, $length));

Twitter API

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยน สไตล์การเขียนเว็บก็เปลี่ยน "New trends" Time to change,
When talk about Api, we know easy api like two thing, one is Javascript and another one is Xml.
เหมือนกัน ถ้า พูดถึง Application Programming Interface (API). แล้วละก็เราจะถึง google apis, paypal api etc... ในเมื่อคนทั่วโลกสนใจ twitter เป็นอันดับ 12 เราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มถึงการทำงานกับมัน รวมถึงก้าวผ่าน มายัง เว็บ 2.0 อย่างเต็มตัว โดยการ เพิ่ม social network เพิ่มเพิ่มระดับความน่าสนใจของเว็บเรา

ตัวอย่างใช้ api กับเฟรมเวิร์ก Yii

'twitter' => array(
'class' => 'application.extensions.twitter.VGTwitter', // path to the twitter extension
'username' => 'LOGINNAME', // login name, this is not required all the time but most api calls need this set
'apiCallType' => 'statuses/home_timeline', // the api call to perform, the default is set to statuses/user_timeline
'password' => 'PASSWORD', // password for the twitter account
'authenticate' => true, // if the twitter api call needs authentication then this must be set to true since by default it is set to false
'format' => 'rss', // default is xml so we will configure this as rss for this example
'postParams' => array( 'count' => 2 ) // we want only the first two results, meaning tweets
),

การใช้งานแค่
CVarDumper::dump(Yii::app()->twitter->get()->getResponseData(), 10, true);

ได้ค่า xml มาใช้ ฟังก์ชั่นอ่านเพิ่มใช้งานต่อไป

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

เพลงดำหัวปีใหม่

ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแล้วน้อ ดำหัวแม่ป้อป้าลุงอุ๊ยเฮาดีกว่า
ประเพณีบ่าเก่าของเฮาสืบมา เข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญ
ก๋ำสะหลุงใส่ข้าวตอกดอกไม้ ฮื้อเปิ้นได้จื้นใจ๋ตี้หมู่เฮาฮู้คุณ
เตวะบุตรเตวะดาเปิ้นมาอุดหนุน อันก๋านทำบุญตึงบ่มีวันปุดตืน

เปิ้นปั๋นปอนเอาก่อยกมือไหว้ เย็นอกเย็นใจ๋อายุมั่นขวัญยืน
อยู่ดีกิ๋นดีตึงยามนอนยามตื่น ใจ๋บานใจ๋จื้นปันใหญ่ปันสูง

ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแห๋มแล้ว งามตึงดอกแก้วงามตึงดอกหางนกยูง
ชุดผ้าเมืองเฮาก่อปากั๋นนุ่ง ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว

ผู้ติดตาม